Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Overeenkomst voor Verkoop op Afstand

 

1. PARTIJEN

Deze Overeenkomst is ondertekend door de onderstaande partijen onder de hieronder vermelde voorwaarden.

A. 'KOPER' ; (hierna "KOPER" genoemd in de overeenkomst)

B. ‘Kalif Mimarlık Mühendislik Proje Yapı Taahhüt Üretim İthalat İhracat ve San. Ltd. Şti.’ ; (hierna "KALIF DESIGN" genoemd in de overeenkomst)

VOORNAAM-ACHTERNAAM:

ADRES:

Door deze overeenkomst te accepteren, erkent de KOPER dat hij/zij bij goedkeuring van de bestelling verplicht is de bestellingskosten en eventuele bijkomende kosten zoals verzendkosten en belasting te betalen, en dat hij/zij hierover is geïnformeerd.

2. DEFINITIES

In de toepassing en interpretatie van deze overeenkomst zullen de onderstaande termen de bijbehorende verklaringen betekenen.

MINISTER: De Minister van Douane en Handel,

MINISTERIE: Het Ministerie van Douane en Handel,

WET: De Wet op de Bescherming van de Consument nr. 6502,

VERORDENING: De Verordening op Overeenkomsten op Afstand (OG: 27.11.2014/29188)

DIENST: Elk type consumententransactie anders dan de levering van goederen, uitgevoerd of beloofd te worden uitgevoerd tegen een vergoeding of voordeel,

KALIF DESIGN: Het bedrijf dat goederen aanbiedt aan de consument in de loop van zijn commerciële of professionele activiteiten, of handelt namens of voor rekening van degene die goederen aanbiedt,

KOPER: Een natuurlijke of rechtspersoon die goederen of diensten verwerft, gebruikt of hiervan profiteert voor niet-commerciële of niet-professionele doeleinden,

SITE: De website van KALIF DESIGN,

BESTELLER: Een natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst aanvraagt via de website van KALIF DESIGN,

PARTIJEN: KALIF DESIGN en de KOPER,

OVEREENKOMST: Deze overeenkomst tussen KALIF DESIGN en de KOPER,

GOED: Roerende goederen die het onderwerp van de aankoop zijn en software, geluid, beeld en soortgelijke immateriële goederen die zijn ontworpen voor gebruik in een elektronische omgeving.

3. ONDERWERP

Deze Overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de

partijen in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Consument nr. 6502 en de Verordening op Overeenkomsten op Afstand, betreffende de verkoop en levering van het product waarvan de kenmerken en verkoopprijs hieronder zijn vermeld en dat de KOPER elektronisch heeft besteld via de website van KALIF DESIGN.

De vermelde prijzen en beloften blijven geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. De vermelde prijzen zijn de verkoopprijzen. Prijzen die voor een bepaalde periode worden aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de aangegeven periode.

4. KALIF DESIGN INFORMATIE

Naam: Kalif Mimarlık Mühendislik Proje Yapı Taahhüt Üretim İthalat İhracat ve San. Ltd. Şti.

Adres: Gülsuyu mah. Kelebek sok. No: 6. Maltepe / Istanbul.

Telefoon: +90 (506) 384 94 53

E-mail: info@kalifshop.com.tr

5. KOPER INFORMATIE

Naam van de ontvanger:

Bezorgadres:

Telefoon:

Fax:

E-mail/gebruikersnaam:

6. PRODUCTINFORMATIE

6.1. De basiskenmerken van de goederen/producten/diensten (type, hoeveelheid, merk/model, kleur, aantal) worden gepubliceerd op de website van KALIF DESIGN. Indien een promotie door de verkoper wordt georganiseerd, kunt u de basiskenmerken van het betreffende product tijdens de promotieperiode bekijken. Het is geldig tot de promotiedatum.

6.2. De vermelde prijzen en beloften blijven geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. De vermelde prijzen zijn de verkoopprijzen. Prijzen die voor een bepaalde periode worden aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de aangegeven periode.

6.3. De verkoopprijs van de goederen of diensten die het onderwerp van de overeenkomst zijn, inclusief alle belastingen, is hieronder vermeld.

Productbeschrijving Aantal Eenheidsprijs Subtotaal

(Inclusief BTW)

Verzendkosten

Totaal:

Betalingswijze en plan

Bezorgadres

Naam van de ontvanger

Factuuradres

Besteldatum

Bezorgdatum

Leveringsmethode

6.4. De verzendkosten van het product zijn voor rekening van de KOPER.

7. FACTUURINFORMATIE

Naam/Achternaam/Titel

Adres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam

Factuurbezorging: De factuur wordt samen met de bestelling bezorgd bij het factuuradres tijdens de levering.

8. - VEILIGHEID-PRIVACY, PERSOONLIJKE GEGEVENS, ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES EN REGELS MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De onderstaande privacyregels-beleid en voorwaarden zijn van toepassing op de bescherming, vertrouwelijkheid, verwerking-gebruik van informatie en communicatie en andere zaken op de WEBSITE.

8.1. De nodige maatregelen voor de veiligheid van de informatie en transacties die door de KOPER op de WEBSITE zijn ingevoerd, zijn genomen in het systeem van KALIF DESIGN, afhankelijk van de aard van de informatie en transacties, volgens de huidige technische mogelijkheden. Echter, aangezien deze informatie door de KOPER wordt ingevoerd vanaf zijn/haar apparaat, is de KOPER verantwoordelijk voor het beschermen ervan en ervoor te zorgen dat deze niet toegankelijk is voor onbevoegde personen, inclusief het nemen van de nodige maatregelen met betrekking tot virussen en soortgelijke schadelijke toepassingen.

8.2. Naast de toestemming-bevestiging van de KOPER met betrekking tot persoonlijke gegevens en commerciële elektronische communicatie, en ter bevestiging daarvan; de informatie die tijdens het lidmaatschap en de aankopen van de KOPER op de WEBSITE wordt verkregen, kan door KALIF DESIGN worden geregistreerd voor verschillende producten/diensten en voor alle soorten informatie, reclame-promotie, communicatie, promotie, verkoop, marketing, winkelkaarten, creditcards en lidmaatschapsapplicaties, elektronische en andere commerciële-sociale communicatie die bedoeld zijn voor de KOPER, voor onbepaalde tijd of voor de duur die zij geschikt achten, en kan worden opgeslagen in gedrukte/magnetische archieven, indien nodig worden bijgewerkt, gedeeld, overgedragen, overgedragen, gebruikt en verwerkt op andere manieren. Deze gegevens kunnen ook worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten en rechtbanken indien wettelijk vereist. De KOPER heeft ingestemd en toestemming gegeven voor het gebruik, delen, verwerken van zijn/haar bestaande en nieuwe persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonlijke gegevens en de wetgeving op elektronische handel, en voor de ontvangst van commerciële en niet-commerciële elektronische communicatie en andere communicatie met hem/haar.

8.3. De KOPER kan altijd via de genoemde communicatiekanalen contact opnemen met KALIF DESIGN om gegevensgebruik-verwerking en/of commerciële communicatie stop te zetten via dezelfde kanalen volgens de wettelijke procedure of door gebruik te maken van het recht op weigering in de elektronische communicatie die aan hem/haar is gestuurd. Volgens de uitdrukkelijke kennisgeving van de KOPER worden persoonlijke gegevensverwerkingen en/of communicatie binnen de wettelijke maximale termijn stopgezet; indien gewenst worden bestaande gegevens, met uitzondering van gegevens die wettelijk moeten worden bewaard en/of bewaard kunnen worden, verwijderd of geanonimiseerd op een manier dat de identiteit niet kan worden achterhaald. De KOPER kan zich altijd wenden tot KALIF DESIGN via de bovengenoemde communicatiekanalen en informatie opvragen over de verwerking van persoonlijke gegevens, de partijen waaraan de gegevens zijn overgedragen, en in geval van onvolledige of onjuiste gegevens, verzoeken om correctie, kennisgeving van de gecorrigeerde gegevens aan de relevante derde partijen, verwijdering of vernietiging van gegevens, bezwaar tegen het ontstaan van een resultaat tegen zichzelf door analyse van gegevens met geautomatiseerde systemen, en vergoeding van schade indien de gegevens onwettig worden verwerkt. Verzoeken en verzoeken van de KOPER over deze zaken zullen binnen de wettelijke maximale termijnen worden uitgevoerd of worden geweigerd met een wettelijke verklaring.

8.4. Alle intellectuele-eigendomsrechten en eigendomsrechten van alle informatie en inhoud die toegankelijk is via de WEBSITE, evenals de ordening, revisie en gedeeltelijk of volledig

gebruik ervan, behoren toe aan KALIF DESIGN, behalve voor degenen die eigendom zijn van derde partijen volgens de overeenkomst van KALIF DESIGN.

8.5. KALIF DESIGN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in de bovengenoemde zaken; deze wijzigingen worden van kracht zodra ze worden aangekondigd door KALIF DESIGN op de WEBSITE of via andere geschikte methoden.

8.6. De vertrouwelijkheids-veiligheidsbeleid en gebruiksvoorwaarden van andere sites die via de WEBSITE worden bezocht, zijn van toepassing op de betreffende sites; KALIF DESIGN is niet verantwoordelijk voor geschillen en negatieve gevolgen die zich kunnen voordoen.

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1. De KOPER erkent, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij de basiskenmerken van het product dat het onderwerp van de overeenkomst is, de verkoopprijs en de betalingswijze, evenals de leveringsinformatie heeft gelezen, kennis heeft genomen van en de nodige bevestiging elektronisch heeft gegeven op de website van KALIF DESIGN. De KOPER erkent, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij de juiste en volledige informatie over het adres, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betalings- en leveringsinformatie correct en volledig heeft verkregen, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door de Voorinformatie elektronisch te bevestigen.

9.2. Elk product dat het onderwerp van de overeenkomst is, wordt binnen de wettelijke termijn van 30 dagen geleverd aan de KOPER of de persoon en/of organisatie op het door de KOPER opgegeven adres, afhankelijk van de afstand van de woonplaats van de KOPER, zoals vermeld in het gedeelte met voorinformatie op de website. Indien het product binnen deze termijn niet aan de KOPER kan worden geleverd, behoudt de KOPER het recht om de overeenkomst te beëindigen.

9.3. KALIF DESIGN verbindt zich ertoe het product te leveren, vrij van alle gebreken, in overeenstemming met de specificaties vermeld in de bestelling, en indien van toepassing, met garantiecertificaten, gebruiksaanwijzingen, en andere noodzakelijke informatie en documenten, en dit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en met alle zorg en aandacht die vereist zijn tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om de kwaliteit van de dienst te behouden en te verhogen, en te handelen met zorg en aandacht volgens de beginselen van eerlijkheid en oprechtheid.

9.4. KALIF DESIGN kan, mits de KOPER wordt geïnformeerd en zijn uitdrukkelijke toestemming wordt verkregen, een ander product van gelijke kwaliteit en prijs leveren voordat de termijn voor de uitvoering van de verplichting uit de overeenkomst verstrijkt.

9.5. KALIF DESIGN verbindt zich ertoe, indien de uitvoering van de bestelling onmogelijk wordt, de KOPER hiervan binnen 3 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen en het volledige bedrag binnen 14 dagen aan de KOPER terug te betalen.

9.6. De KOPER verbindt zich ertoe, te bevestigen dat hij/zij deze Overeenkomst elektronisch zal bevestigen voor de levering van het product, en dat indien het product om welke reden dan ook niet wordt betaald of de betaling wordt geannuleerd in de bankgegevens, de verplichting van KALIF DESIGN om het product te leveren zal eindigen.

9.7. De KOPER verbindt zich ertoe dat indien het product wordt geleverd aan de KOPER of de persoon en/of organisatie op het door de KOPER opgegeven adres na levering, en het bedrag van het product om welke reden dan ook niet wordt betaald aan KALIF DESIGN door de betreffende bank of financiële instelling, de KOPER het product binnen 3 dagen zal retourneren aan KALIF DESIGN op kosten van KALIF DESIGN.

9.8. Indien KALIF DESIGN door overmacht de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan nakomen, verbindt KALIF DESIGN zich ertoe de KOPER hiervan op de hoogte te stellen. De KOPER heeft in dat geval het recht om de bestelling te annuleren, het product te vervangen door een soortgelijk product, of de levering uit te stellen tot de belemmering is opgeheven. Indien de bestelling door de KOPER wordt geannuleerd, wordt het bedrag dat de KOPER contant heeft betaald binnen 14 dagen volledig terugbetaald. Bij betalingen met een creditcard wordt het bedrag binnen 14 dagen na annulering van de bestelling aan de betreffende bank terugbetaald. De KOPER erkent, verklaart en verbindt zich ertoe dat het door KALIF DESIGN aan de bank terugbetaalde bedrag gemiddeld 2 tot 3 weken kan duren voordat het op de rekening van de KOPER wordt bijgeschreven, afhankelijk van de bankprocedures, en dat KALIF DESIGN niet verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen na de terugbetaling aan de bank.

9.9. KALIF DESIGN heeft het recht om contact op te nemen met de KOPER via post, e-mail, SMS, telefoon of andere middelen voor communicatie, marketing, meldingen en andere doeleinden via de contactgegevens die de KOPER heeft verstrekt bij de registratie op de site of later heeft bijgewerkt. Door deze overeenkomst te accepteren, erkent en verklaart de KOPER dat KALIF DESIGN communicatieactiviteiten met hem/haar mag uitvoeren zoals hierboven vermeld.

9.10. De KOPER zal het product inspecteren voordat hij/zij het product in ontvangst neemt; beschadigde en defecte producten (zoals gebroken, verfrommeld, gescheurd verpakkingen) worden niet geaccepteerd van het koeri

ersbedrijf. Het product wordt geacht onbeschadigd en intact te zijn ontvangen. Na de levering is de KOPER verantwoordelijk voor de zorgvuldige bewaring van het product. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, mag het product niet worden gebruikt en moet de factuur worden geretourneerd.

9.11. Indien de houder van de creditcard die tijdens de bestelling is gebruikt, niet dezelfde persoon is als de KOPER, of indien er een veiligheidsprobleem wordt vastgesteld met betrekking tot de creditcard voordat het product wordt geleverd, kan KALIF DESIGN de KOPER verzoeken om de identiteits- en contactgegevens van de creditcardhouder te verstrekken, de afschrift van de gebruikte creditcard van de vorige maand of een verklaring van de bank waaruit blijkt dat de creditcard aan de KOPER toebehoort. De bestelling wordt bevroren totdat de vereiste informatie/documenten door de KOPER worden verstrekt en indien deze verzoeken binnen 24 uur niet worden voldaan, behoudt KALIF DESIGN zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

9.12. De KOPER erkent en verklaart dat de persoonlijke en andere gegevens die hij/zij heeft verstrekt bij registratie op de website van KALIF DESIGN waarheidsgetrouw zijn, en dat de KOPER aansprakelijk is voor alle schade die KALIF DESIGN zal lijden als gevolg van het onwaar zijn van deze gegevens, en verbindt zich ertoe deze schade onmiddellijk, contant en in één keer te vergoeden op het eerste verzoek van KALIF DESIGN.

9.13. De KOPER verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen na te leven tijdens het gebruik van de website van KALIF DESIGN en deze niet te schenden. Anders zullen alle juridische en strafrechtelijke verplichtingen volledig en uitsluitend voor rekening van de KOPER zijn.

9.14. De KOPER mag de website van KALIF DESIGN niet gebruiken op een manier die de openbare orde verstoort, in strijd is met de algemene moraal, anderen hindert en lastigvalt, voor een onwettig doel, in strijd met de materiële en morele rechten van anderen. Bovendien kan het lid geen activiteiten uitvoeren die anderen verhinderen of bemoeilijken om diensten te gebruiken (spam, virus, Trojaans paard, enz.).

9.15. Op de website van KALIF DESIGN kunnen links worden geplaatst naar andere websites en/of andere inhoud die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derde partijen die niet onder de controle van KALIF DESIGN vallen. Deze links zijn geplaatst om de KOPER te vergemakkelijken en impliceren geen goedkeuring van de betreffende website of de beheerder ervan. KALIF DESIGN biedt geen enkele garantie met betrekking tot de informatie op de gelinkte website.

9.16. Leden die een of meer van de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden overtreden, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor deze overtreding en vrijwaren KALIF DESIGN van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze overtredingen. Daarnaast behoudt KALIF DESIGN zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van het lid als gevolg van niet-nakoming van de lidmaatschapsovereenkomst, indien de overtreding naar de juridische sfeer wordt gebracht.

10. HERROEPINGSRECHT

10.1. De KOPER kan, bij overeenkomsten op afstand betreffende de verkoop van goederen, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het product aan hem/haar of de persoon/organisatie op het door hem/haar opgegeven adres, zonder enige juridische en strafrechtelijke aansprakelijkheid en zonder enige reden op te geven, het product weigeren en gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht door KALIF DESIGN op de hoogte te stellen. Bij overeenkomsten op afstand betreffende de levering van diensten, begint deze termijn op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Bij dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst met instemming van de consument begint voordat de herroepingstermijn afloopt, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend. De kosten van het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor rekening van KALIF DESIGN. De KOPER erkent dat hij/zij vooraf is geïnformeerd over het herroepingsrecht door deze overeenkomst te accepteren.

10.2. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de KOPER KALIF DESIGN binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk op de hoogte stellen per aangetekende brief, fax of e-mail, en het product moet ongebruikt zijn in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot "Producten waarvoor het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend". Bij uitoefening van dit recht:

a) De factuur van het product dat aan een derde of de KOPER is geleverd, (Indien het product dat wordt geretourneerd, is gefactureerd aan een bedrijf, moet de retourfactuur worden bijgevoegd bij de retourzending. Retourzendingen van producten die aan bedrijven zijn gefactureerd, kunnen niet worden voltooid zonder een retourfactuur.)

b) Het retourformulier,

c) Het product moet compleet en onbeschadigd worden geretourneerd, inclusief de doos, verpakking en standaard accessoires indien aanwezig.

d) KALIF DESIGN is verplicht het volledige bedrag en de documenten die de KOPER tot een schuld verplichten, binnen 10 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring aan de KOPER terug te betalen en het product binnen 20 dagen te retourneren.

e) Indien de waarde van het product afneemt of de retour onmogelijk wordt door een fout van de KOPER, is de KOPER verplicht de schade van KALIF DESIGN te vergoeden in verhouding tot zijn/haar fout. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor veranderingen en verslechtering die optreden door het juiste gebruik van het product binnen de herroepingstermijn.

f) Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, en de totale waarde van de producten valt onder de limiet van de promotie, wordt het kortingsbedrag dat is verkregen door de promotie, geannuleerd.

11. PRODUCTEN WAAROP HET HERROEPINGSRECHT NIET KAN WORDEN UITGEOEFEND

Producten die zijn gemaakt op verzoek van de KOPER of duidelijk zijn gepersonaliseerd, onderkleding, badmode en bikinibroekjes, make-up producten, wegwerpproducten, producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum kan verstrijken, producten die om gezondheids- en hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd indien de verpakking na levering is geopend door de KOPER, producten die na levering zijn vermengd met andere producten en vanwege hun aard niet kunnen worden gescheiden, kranten en tijdschriften anders dan die geleverd zijn onder een abonnementscontract, diensten die direct in elektronische vorm worden uitgevoerd of immateriële goederen die direct aan de consument worden geleverd, en geluids- of beeldopnamen, boeken, digitale inhoud, softwareprogramma's, gegevensopslag- en gegevensopnameapparaten, computerverbruiksartikelen waarvan de verpakking door de KOPER is geopend, kunnen niet worden geretourneerd in overeenstemming met de Verordening. Daarnaast kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument voordat de herroepingstermijn afloopt in overeenstemming met de Verordening.

Cosmetische en persoonlijke verzorgingsproducten, onderkleding, badmode, boeken, software en programma's die gekopieerd kunnen worden, dvd's, vcd's, cd's en cassettes, en kantoorbenodigdheden (toners, cartridges, linten, enz.) kunnen alleen worden geretourneerd indien hun verpakking niet is geopend, niet is getest, niet is beschadigd en niet is gebruikt.

12. WANBETALING EN JURIDISCHE GEVOLGEN

Indien de KOPER in gebreke blijft bij de betaling met een creditcard, zal hij/zij rente betalen volgens de overeenkomst met de kaartuitgevende bank en zal hij/zij aansprakelijk zijn jegens de bank. In dit geval kan de betrokken bank juridische stappen ondernemen; de kosten en advocaatkosten worden verhaald op de KOPER en in geval van wanbetaling door de KOPER, erkent, verklaart en verbindt de KOPER zich ertoe de schade en verliezen van KALIF DESIGN te vergoeden.

13. BEVOEGDE RECHTBANK

Bij geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, kunnen klachten en bezwaren binnen de in de wet genoemde monetaire grenzen worden ingediend bij de consumentencommissie of de consumentenrechtbank van de woonplaats van de consument of de plaats waar de consumententransactie wordt uitgevoerd.

14. INWERKINGTREDING

Wanneer de KOPER de betaling voor de bestelling heeft uitgevoerd, wordt hij/zij geacht alle voorwaarden van deze overeenkomst te hebben geaccepteerd. KALIF DESIGN is verplicht om ervoor te zorgen dat de KOPER deze overeenkomst heeft gelezen en geaccepteerd op de website voordat de bestelling wordt geplaatst.

KALIF DESIGN:

KOPER:

DATUM: